UNIKER tečno mikrobiološko đubrivo 5L

1.569,00рсд + cena dostave

UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo– mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Agrounik mikrobiološko đubrivo je vaš najbolji saveznik za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.

Опис

Tečno mikrobiološko đubrivo UNIKER se koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za:

1. Razlaganje žetvenih ostataka

Uniker ubrzava procese razlaganja žetvenih ostataka i utiče povoljno na plodnost zemljišta. Iznošenje žetvenih ostataka nakon skidanja useva je veoma štetno po plodnost zemljišta jer se uklanja sveža organska materija čijom transformacijom nastaju humusne materije. Humus je veoma značajan za održavanje plodnosti zemljišta odnosno za poboljšavanje njegovih, fizičkih, hemijskih i bioloških osobina.

Sveži organski ostaci koji vode poreklo od biljaka (koren, list, stablo, plodovi), životinja i mikroorganizama (biomasa) se transformišu ili do potpune mineralizacije ili do polurazloženih materija koje direktno ili indirektno ulaze u sastav humusa.

Ove transformacije se u zemljištu odvijaju posredstvom mikroorganizama koji imaju sposobnost razlaganja celuloze, hemiceluloze i lignina. Intenzitet transformacija zavisi od vrste biljnog materijala, temperature, sadržaja vode i aktivnosti prisutnih populacija mikroorganizama. Mineralizacija se često odvija sporo, usled čega u zemljištu do sledeće setve ostaju nerazloženi i polutazloženi ostaci biljaka, što otežava presetvenu pripremu zemljišta i ujednačeno nicanje biljaka.

Primenom Unikera koji sadrži bakterije koje razlažu celulozu ubrzavaju se procesi transformacije žetvenih ostataka u zemljištu. Korišćenjem Uniker-a sprečava se stvaranje azotne depresije (nedostatak pristupačnog azota) u zemljištu, jer Uniker sadrži organsku materiju koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog azota (NH4) čime se reguliše C/N odnos.

2. Kompostiranje

Kompostiranje je prirodni proces razgradnje organskih materija pri kojem različite grupe mikroorganizama razlažu i pretvaraju organsku masu u relativno stabilnu organsku materiju sličnu humusu – kompost.

Komposti su organska đubriva dobijena kompostiranjem različitih organskih, prvenstveno biljnih ostataka (opalog lišća, granja, poljoprivredni otpada od orezivanja voća i vinove loze, pokošena trava, kuhinjski otpaci: sirovi ostaci povrća, kora krompira, ostaci – voća, talog kafe, ostaci čaja, ljuske jaja itd.).

 

Primenom UNIKER-a ubrzavaju se procesi transformacije žetvenih ostataka u zemljištu. UNIKER sprečava stvaranje azotne depresije (nedostatak pristupačnog azota u zemljištu), jer sadrži lako hidrozibilnu organsku materiju koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog azota (NH4+) čime se reguliše C/N odnos.

Žetveni ostaci se pretvaraju u novu organsku materiju – humus. Humus sprečava ispiranje hranljivih elemenata, poboljšava vodno–vazdušni režim i strukturu zemljišta. Primenom UNIKER-a žetveni ostaci se brže razlažu usled čega je lakša  predsetvena priprema zemljišta i setva.

U koje svrhe se koristi UNIKER đubrivo?

voćarstvu i vinogradarstvu UNIKER se koristi za prskanje opalog lišća, grančica i kore drveta usled čega se smanjuje inokulum patogena i infektivni potencijal za sledeću godinu. Zemljište se obogaćuje novom organskom materijom koja povećava plodnost zemljišta.

Kompostiranjem organskih ostataka nastaje stabilna organska materija slična humusu – kompost. Kompost je kvalitetno organsko đubrivo koje se koristi za popravku fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, a može se proizvesti u svakom domaćinstvu kompostiranjem ostataka hrane, opalog lišća, trave, grančica, sirovog stajskog đubriva.

Tečno mikrobiološko đubrivo UNIKER sadrži:

 • Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.
 • Organsku materiju koja se u zemljištu transformiše do mineralnog azota (NH4+) čime se sprečava stvaranje azotne depresije.

1. Za razlaganje žetvenih ostataka

 • Nakon skidanja useva (strna žita, kukuruz, soja, suncokret i sl.) žetvene ostatke usitniti odnosno istarupirati.
 • Sipati 5l/ha Unikera u 250-300l vode i prskati preko usitnjenih žetvenih ostataka.
 • Po mogućnosti zaorati ili istanjirati zemljište.

2. Kompostiranje

 • Masu organske materije (red lišća, zemlje, usitnjenog granja) ređati jedno na drugo.
 • Svaki red ponaosob isprskati sa 5% Uniker-om da masa bude vlažna.
 • Poslednji sloj završiti sa zemljom u vidu piramide.

Šta ćete dobiti primenom UNIKER-a?

 • Veću plodnost zemljišta;
 • Veći sadržaj organske materije u zemljištu;
 • Bolji vodno-vazdušni i toplotni režim zemljišta:
 • Formiranje humusa;
 • Sprečiti azotnu depresiju – nedostatak azota;
 • Poboljšanu strukturu i mehanička svojstva zemljišta;
 • Povećanje mikrobne biomase u zemljištu.
Zemlja porekla- Srbija