Pacomor plavi meki mamak 150 gr

229,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

PACOMOR BLUE PASTA

Sastav:
Aktivna supstanca: Brodifakum 0,0025% CAS: 56073-10-0 Denatonijum benzoat 0,0005%
Nosači i atraktant do 100%. Formulacija : pasta
Vrsta biocidnog proizvoda: rodenticid PT14

Pažnja

H373 Može da dovede do oštećenja organa (digestivnog trakta, respiratornih organa i kože) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
P102 Čuvati van domašaja dece
P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja
P270 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
P314 Potražiti medicinski savet/posmatranje, ako se ne osećate dobro.
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/ regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

PACOMOR BLUE PASTA je rodenticid spreman za opštu i profesionalnu upotrebu. Namenjen je za suzbijanje štetnih glodara (miševa, pacova) i primenu u domaćinstvima, industrijskim i javnim objektima, na farmama i to u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu !
Biocidni proizvod se primenjuje kao meki mamak u filter vrećicama koje se postavljaju u kutije za izlaganje mamaka Vrećice ne otvarati!
Mamke postavljati na skrovitim mestima gde je aktivnost glodara najveća koja su nedostupna za decu, domaće i divlje životinje.
Mamke dopunjavati redovno dokle god ih glodari konzumiraju. Nakon konzumiranja mamaca, aktivna supstanca sprečava koagulaciju krvi glodara i nakon 5 do 7 dana nastupa uginuće. U cilju zaštite domaćih i divljih životinja mamke postavljati na skrovita mesta.
Biocidni proizvod se primenjuje tokom cele godine, a tokom proleća i jeseni intenzivnije kada je aktivnost glodara najveća.

Težina jedne vrećice je u proseku 10 g. Doziranje mamaca je ručno, uz primenu lične zaštitne opreme. Oprema koja se koristi za izlaganje mamaca je lopatica i kutija za mamke.
Doza primene:
2-3 kom neotvorenih vrećica u kutije za izlaganje mamke za miševe (20-30 g)
5-10 kom neotvorenih vrećica u kutije za izlaganje mamke za pacove (50-100 g)
Period zabrane pristupa: Nema perioda zabrane pristupa tretiranim površinama. Zaštititi tretirane površine. Deci, neobaveštenim osobama, domaćim i divljim životinjama onemogućiti kontakt sa mamcima.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Sprečiti kontakt mamaka sa hranom i hranom za životinje. Onemogućiti da domaće i divlje životinje i deca dođu u kontakt sa mamcima.
Mamke postavljati dalje od vodotokova i bunara, da bi se sprečio kontakt sa vodenim organizmima.
Prilikom rukovanja sa proizvodom ne jesti, niti piti i ne pušiti. Koristiti zaštitno odelo i rukavice.
Uginule glodare pokupiti na način i pod uslovima koji ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, izvorišta vode za piće i životnu sredinu.Nakon rada dobro oprati vodom ruke i lice.Kontrolu izloženosti biocidnom proizvodu obezbediti pridržavanjem mera predostožnosti.

Proizvod sadrži Bitrex®, sastojak gorkog ukusa koji odbija od gutanja ljude i životinje, dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamku.

Prva pomoć i antidot: u slučaju trovanja za čoveka i životinje primeniti vitamin K1. Bez obzira na stepen ispoljenih simptoma, pacijent treba da konsultuje lekara i pokaže etiketu proizvoda. U slučaju trovanja zvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: +381 11 3608 440 (24 časa)

Bezbedno odlaganje otpada od proizvoda i ambalaže: Ambalaža se koristi isključivo za navedeni proizvod i ne sme se upotrebljavati u druge svrhe. Neupotrebljen proizvod i praznu ambalažu zbrinuti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Skladištenje: Čuvati u originalnoj ambalaži, sa etiketom proizvoda, na prohladnom, suvom i provetrenom mestu, u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, izvan dohvata dece, nestručnih osoba i životinja.

Upozorenje: Proizvođač garantuje za kvalitet proizvoda dok se on nalazi i prodaje u originalnom, zatvorenom pakovanju. Za štete koje nastanu usled nestručne upotrebe ili nepravilnog čuvanja, proizvođač ne snosi odgovornost.

Proizvođač: DELCO DOO ul. Radnička 16, Novi Sad, Srbija. Tel.+381 21 63 60 091 www.delco.rs

Broj rešenja:
Datum proizvodnje i broj serije su utisnuti na ambalaži.
Rok trajanja: 2 godine

150g