SLAVOL S 250 ml.

479,00rsd + cena dostave

Slavol S 250 ml.je sertifikovano tečno đubrivo koje stimuliše i pospešuje rast bilja, kako u tradicionalnoj poljoprivredi, tako i u zahtevnoj, organskoj proizvodnji. Naše Slavol S tečno đubrivo idealno je za tretiranje semena ratarskih i povrtarskih kultura poput kukuruza, pšenice, suncokreta, ali i soje i paprike.

Osim što biljke snabdeva potrebnim elementima kojih nema u zemlji i pospešuje rast i prinos, Slavol S oživljava i reznice ukrasnog bilja kao što je cveće ili listopadno i četinarsko drveće i žbunje.

Na oko 2mm od korenovog sistema u zemlji (u rizosferi), odvijaju se intenzivni biohemijski procesi u kojima učestvuju bakterije koje pozitivno utiču na rast biljaka. Te bakterije, označavaju se kao PGP bakterije (Plant Growth Promoting Bacteria), a u njih spadaju:

 • slobodni, asocijativni i simbiozni azotofiksatori,
 • fosfomineralizatori,
 • bakterije koje produkuju hormone (auksini, giberelini, citokinini),
 • antibiotici,
 • enzimi,
 • vitamini itd.

Koja je funkcija PGP bakterija?

PGP bakterije na površini korena uspostavljaju specifičan oblik zajednice koji se naziva asocijacija. Ona utiče na ishranu biljaka, jer obavlja azotofiksaciju, mineralizaciju organskih jedinjenja azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline (K, Mg, Fe, B, Al, Mo, Mn) koje oslobađaju mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja u zemljištu.

Na taj način asocijacija PGP bakterija povećava volumen ćelija biljke, pospešuje njihovu deobu i na pravi način vrši diferencijaciju kriva i organa unutar same biljke.

Simbiozni azotofiksatori formiraju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju tj. pretvaraju inertni azot iz atmosfere u NH4+. Bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze).

Na formiranje sibioznih kvržica u korenu biljke, koje će pomoći njen razvoj, utiče nekoliko faktora kao što su:

 • pH zemljišta,
 • sadržaj humusa,
 • mehanički sastav zemljišta,
 • primena pesticida i mineralnih đubriva.

Na koji način Slavol S izoluje PGP bakterije?

Kroz niz naučno-istraživačkih projekata koje je sprovela kompanija Agrounik, razvijen je jednistveni, biološki fertilizator za tretman semena – Slavol S, koji izoluje i targetira PGP bakterije radi optimalnog prinosa.

Realizacijom projekta “Application of a New Biostimulator in Corn Seed Processing” koji je preko Fonda za inovacionu delatnost finansiran od strane EU i Svetske banke, Agrounik je razvio preparate za treman semena ratarskih, povrtarskih i leguminoznih biljaka.

Kako deluje Slavol S tečno đubrivo?

Naš preparat SLAVOL S sadrži auksin – indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA), koja nastaje u toku fermentacije, kao sekundarni metabolički proizvod bakterija, i analogan je prirodnom auksinu koji se nalazi u semenu.

Utvrđeno je da se koncentracija IAA koja se već nalazi u semenu, nakon 2 dana od početka klijanja naglo smanjuje, što se održava na konstantno nizak nivo auksina u toku daljeg perioda klijanja, a potom i rasta.

Nanošenje SLAVOL S tečnog fertilizatora na seme, utičemo na povećanje koncentracije IAA, što ubrzava proces klijanja i nicanja, diferencijacije tkiva i organa, formiranje korenovog sistema i kasnijeg formiranja nadzemnog dela biljke.

Benefiti korišćenja Slavol S tečnog đubriva

Naši eksperimenti su dokazali da se primenom tečnog đubriva SLAVOL S, povećava energija klijanja semena, da iznikle biljke imaju jači korenski sistem i veću lisnu masu.

Takođe, seme svih biljaka ujednačeno niče i prolazi u isto vreme kroz fenofaze, što je značajno za primenu ostalih agrotehničkih mera u proizvodnji. Takođe, naši eksperimenti su potvrdili da seme tretirano Slavol S tečnim fertilizatorom može da se čuva i duže od godinu dana, što je veoma značajno za doradne centre.

Mogućnošću ujednačenog nicanja biljaka olakšavate primenu drugih, odgovarajućih agrotehničkih mera (primena pesticida, đubrenje, mašinska kultivacija), jer biljke prolaze istovremeno kroz sve fenofaze

Nanošenjem našeg SLAVOL S fetilizatora na seme biljaka stimulišete  klijanje, nicanje, razvoj korenovog  sistema i nadzemni razvoj biljke. Indol-3-sirćetna kiselina utiče na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike, razvoj adventivnih i bočnih korenova, kao i razvoj sprovodnog tkiva.

Jači korenov sistem znači veću moć usvajanja hranljivih elemenata iz zemljišta, što rezultira boljom ishranom biljaka. Veća lisna površina omogućava intenzivniji proces fotosinteze, čime je osigurana i veća produkcija organske materije i bolji prinos.

SLAVOL S sadrži auksin-indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA), koja je esencijalni biljni hormon koji reguliše sve procese rasta i razvića biljaka.

Indol-3-sirćetna kiselina u našem SLAVOL S tečnom fertilizatoru je izolovana i indentifikovana metodama analitičke hemije. Ona je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljka (PGP bakterija). Indol-3-sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOL S đubrivu je i biološki aktivna supstanca.

IAA stimuliše sve fiziološke procese u biljkama, kao i prirodnu sintezu auksina koji je prirodni proizvod biljaka. Nanošenjem optimalne količine egzogenog auksina (sintetisanom samo u našem Slavol S fertilizatoru) na površinu semena, povećava se učinak prilikom klijanja i nicanja semena.

Ratarske kulture:

Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje.

 1. Slavol S rastvoriti u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu semena.
 2. Seme prosušiti i sejati.

U ovaj rastvor se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman semena.

   KUKURUZ:

Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti


   SUNCOKRET:

Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + hektarska norma semena – maksimalno 700 ml ukupne tečnosti


   SOJA:

Slavol za soju + 250 ml Slavol S (voda) + hektarska norma semena


   PŠENICA:

Slavol S (250 ml) + 750 ml vode + (pesticid) + seme za 1 ha


 Povrće

Paradajz, paprika, krastavac, korenasto povrće, krtolasto povrće, lukovičasto povrće, kupusnjače.

 1. Seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15-30 min
 2. Ostaviti seme na naklijavanje ili direktno sejati

  Cveće

SADNICE I REZNICE UKRASNOG BILJA (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog žbunja)

 1. Rastvoriti Slavol S u 250ml-500ml vode
 2. Reznice ili sadnice potpiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru
 3. Nakon rasadjivanja zaliti bilje sa preostalom količinom rastvoraBrojni su benefiti koje ima Slavol S fertilizator, ali najbitniji doprinos našeg, ispitanog i sertifikovanog pospešivača rasta biljaka ogleda se u sledećim doprinosima:
  • Veću snagu nicanja;
  • Bolju klijavost semena;
  • Veću masu 1000 semena;
  • Veći prinos;
  • Veću lisnu masu i aktivnost fotosinteze;
  • Obrazovanje bočnih i adventivnih korenova;
  • Oživljavanje reznica i kalemova.

 

Kategorija: